BIOBANK 液氮罐配置冻存架冻存盒方案


BIOBANK
液氮罐型号
订货号
内部可用直径(mm)
血袋架层数(层)
血袋盒容量(ml)
整个液氮罐满冻存架数(个)
整个液氮罐配满盒子数(个)
备注
52K
41英寸/1050毫米
9
50
260
2340
52k
41英寸/1050毫米
6
250
208
1248
BIOBANK
液氮罐型号
订货号
内部可用直径(mm)
血袋架层数(层)
血袋盒容量(ml)
整个液氮罐满冻存架数(个)
整个液氮罐配满盒子数(个)
备注
126k
1250毫米
10
50
544
5440
126k
1250毫米
6
250
449
2694
126k
1250毫米
6
500
366
2196
Biobank
液氮罐型号
订货号
内部可用直径(mm)
血袋架层数(层)
血袋盒容量(ml)
整个液氮罐满冻存架数(个)
整个液氮罐配满盒子数(个)
备注
24k
29.5英寸/750毫米
9
50
128
1152
24k
29.5英寸/750毫米
6
250
96
576