Thermo赛默飞液氮罐配置冻存架冻存盒方案


Thermo Plus 系列
Thermo赛默飞
液氮罐型号
订货号
内部可用直径(mm)
血袋架层数(层)
血袋盒容量(ml)
整个液氮罐满冻存架数(个)
整个液氮罐配满盒子数(个)
备注
CryoPlus1(7401)
4000670
406
7
50
34
238
CryoPlus1(7401)
4000371
406
4
250
28
112
CryoPlus1(7401)
4000372
406
4
500~700
22
88
Thermo赛默飞
液氮罐型号
订货号
内部可用直径(mm)
血袋架层数(层)
血袋盒容量(ml)
整个液氮罐满冻存架数(个)
整个液氮罐配满盒子数(个)
备注
CryoPlus2(7403TF)
4000670
610
7
50
90
630
CryoPlus2(7403TF)
4000371
610
4
250
64
256
CryoPlus2(7403TF)
4000372
610
4
500~700
50
200
Thermo赛默飞
液氮罐型号
订货号
内部可用直径(mm)
血袋架层数(层)
血袋盒容量(ml)
整个液氮罐满冻存架数(个)
整个液氮罐配满盒子数(个)
备注
CryoPlus3(7405)
4000670
787
7
50
154
1078
CryoPlus3(7405)
4000371
787
4
250
112
448
CryoPlus3(7405)
4000372
787
4
500~700
82
328
Thermo赛默飞
液氮罐型号
订货号
内部可用直径(mm)
血袋架层数(层)
血袋盒容量(ml)
整个液氮罐满冻存架数(个)
整个液氮罐配满盒子数(个)
备注
CryoPlus4(7407)
4000670
787
7
50
256
1792
CryoPlus4(7407)
4000371
1003
4
250
174
696
CryoPlus4(7407)
4000372
1003
4
500~700
152
608
Thermo CryoExtra 系列
Thermo赛默飞
液氮罐型号
订货号
内部可用直径(mm)
血袋架层数(层)
血袋盒容量(ml)
整个液氮罐满冻存架数(个)
整个液氮罐配满盒子数(个)
备注
CryoExtra20(CE8120)
4000670
7
50ml
128
896
CryoExtra20(CE8120)
1950688
5
250ml
100
500
CryoExtra20(CE8120)
1950689
5
500~700ml
82
410
Thermo赛默飞
液氮罐型号
订货号
内部可用直径(mm)
血袋架层数(层)
血袋盒容量(ml)
整个液氮罐满冻存架数(个)
整个液氮罐配满盒子数(个)
备注
CryoExtra40(CE8140)
4000670
7
50ml
241
1687
CryoExtra40(CE8140)
1950688
5
250ml
268
1340
CryoExtra40(CE8140)
1950689
5
500~700ml
158
790
Thermo赛默飞
液氮罐型号
订货号
内部可用直径(mm)
血袋架层数(层)
血袋盒容量(ml)
整个液氮罐满冻存架数(个)
整个液氮罐配满盒子数(个)
备注
CryoExtra80(CE8180)
4000670
7
50ml
490
3430
CryoExtra80(CE8180)
1950688
5
250ml
382
1910
CryoExtra80(CE8180)
1950689
5
500~700ml
304
1520
Thermo赛默飞
液氮罐型号
订货号
内部可用直径(mm)
血袋架层数(层)
血袋盒容量(ml)
整个液氮罐满冻存架数(个)
整个液氮罐配满盒子数(个)
备注
CryoExtra94(CE8194)
4000670
7
50ml
490
3430
CryoExtra94(CE8194)
1950688
5
250ml
382
1910
CryoExtra94(CE8194)
1950689
5
500~700ml
304
1520
"